Styrets årsberetning 2020

Til: Årsmøte 2.6.2021

Styrets sammensetning 2020

  • Kai Henning Melberg – Leder
  • Lene Larsen – Nestleder 
  • Annette Stenbock Eriksen – Sekretær
  • Dag Halvorsen – Økonomiansvarlig
  • Anders Stenbock Haakestad – Stevneansvarlig
  • Elin Lande – Kasserer
  • Nina Danielsen – Styremedlem
  • Josielyn Dahl Bjørneby – Kasserer – mars – juli 2020
  • Elin Lande – Vara – mars – juli 20201

 

Annus horribilis 

Året 2020 kommer til å stå igjen i historien som annus horriblis i nyere tid. Slik var det også til dels for styret i Haldens Svømmeklub. Et år preget av stor usikkerhet, gjentatte nedstengninger, treningsstopp, utetrening, avlyste stevner i Norge og Sverige, avlyst julesvøm og klubbmesterskap, avlyst BDO Cup. 

 

Bedre enn fryktet

Når vi ser tilbake så gikk det langt bedre enn fryktet i 2020. De aller fleste uapproberte og approberte valgte å fortsette å svømme. Økonomien gikk mye bedre enn fryktet. Det var svært vanskelig å styre økonomien da vi ikke visste om vi fikk covid støtte fra myndighetene før vår første søknad gikk igjennom i september. Andre søknad fikk vi tilslag på i desember. Hadde vi visst tidligere at vi fikk denne støtten kunne vi ha gitt mere tilbake til svømmerne. Svømmeskolen led under veldig få kurs da vi måtte avlyse for de yngste. Det er vondt for klubbens styre og medlemmer og ikke kunne lære barn som ønsker å lære å svømme det de trenger. Voksenkurs som crawlkurs fikk vi ikke gjennomført men vi fikk gitt opplæring til lærere som skal starte med svømming utendør. 

 

Sportslig

De aller fleste approberte og uapproberte svømmerne våre har valgt å fortsette å trene og det er vi svært imponerte over. Styret ønsker å takke alle trenerne og alle svømmerne for måten de har håndtert kriseåret på. Stort sett alle stevner ble avlyst men noen av våre approberte svømmere fikk oppleve Nordsjøstevnet i Stavanger. En helt spesiell opplevelse med så strenge smittevernsregler at det meste av det sosiale forsvant i håndsprit og avstand. 

 

Svømmeskolen 

Svømmeskolen er en svært selvstendig enhet i klubben som driftes av de erfarne ildsjelene Sissel, Grete og Linn. Styret har også i år hatt et tett samarbeide med svømmeskolen, spesielt rundt smittevern hvor Lene og Grete har jobbet tett sammen. Nestleder Lene og svømmeskolen har også samarbeidet tett med kommuneoverlegen og kommunen generelt angående smittevern. Svømmeskolen gikk så bra som det kunne gå under omstendighetene. Vi ser at interessen for svømmekurs er minst like sterk som før så fremtiden er vi ikke bekymret for. Vi viser forøvrig til svømmeskolens egen årsberetning for detaljer. Og styret ønsker å takke våre frivillige Sissel, Grete og Linn for en fenomenal innsasts i et krevende år. Og så ønsker vi å takke alle våre instruktører som igjen har vært igjennom et år preget av skryt og fornøyde barn/foresatte. 

 

Foreldregruppa 

I likhet med svømmeskolen er foreldregruppa en svært selvstendig enhet. Da det har vært få muligheter grunnet covid har ikke samarbeidet mellom styret og foreldregruppa vært så “aktivt” som tidligere år. Vi ser frem i mot flere sosiale aktiviteter og mye mer aktivitet i 2021. Styret ønsker å takke alle i foreldregruppa for deres innsats og spesielt en stor takk til Hege Haugland som trer av. Hege har vært en ledende figur i foreldregruppa i en årrekke og det setter vi stor pris på. Vi ønsker også Ole Johan Bislingen velkommen som ny leder av denne svært viktige delen av klubben. 

 

Medlemmene

Som tidligere år har alle medlemmer kunnet sende inn saker til styret. Og medlemmer som har ønsket å være med i styremøter har vært, og er, alltid velkommen til det. Vi har i 2020 tatt flere innspill fra medlemmer til etterretning og vi ønsker å lytte og være der for alle medlemmer. Styret jobber på oppdrag fra medlemmene. Årsmøtet er det høyeste organet i klubben og det styres av medlemmene. Vårt mål er å fortsette å lytte til medlemmer, ansatte, svømmere og foresatte også i 2021 samtidig som vi må prøve å være effektive og klare å ta beslutninger. 

 

Sponsorer

I 2020 gikk sponsorinntektene ned fra 150 000,- til 50 000,-. BDO var største sponsor med kr 30 000,- mens Jensen & Scheele avtalen ga oss 20 000,-. Bidraget fra Jensen & Scheele ble fakturert så sent at det kommer med i regnskapet for 2021. Det har vært krevende å vise sponsorene at vi løfter de frem grunnet mindre aktivitet i 2020. Særlig mangelen på stevner og tilhørende resultater. Men, vi klarte uansett å løfte frem de to største sponsorene i 20 Facebook innlegg med bilder/video med tydelige sponsorlogoer. Og vi klarte 12 Instagram innlegg med bilder, video og tydelige sponsorlogoer. 

 

Markedsføring

Markedsføring vært krevende også for klubben. På lik linje med markedsføring av sponsorer. Ikke så lett å løfte klubben frem med en nesten total mangel på stevner og resultater. For å veie opp har vi markedsført en variasjon av annen aktivitet som utetreninger, bilder av partiene våre og menneskene våre. Ved å vri markedsføringen har vi klart å øke antall følgere både på Facebook og Instagram med ca 20% og våre innlegg når fortsatt ut til et bredt publikum. Men, vi klarer ikke å få i nærheten så god dekning/spredning som når våre beste svømmere gjør det godt nasjonalt og internasjonalt. Det fenger klart best der ute blant våre supportere.

 

Grasrotandelen

Vi fortsatte å markedsføre grasrotandelen i alle kanaler som før. Og for 5. året på rad satt vi ny rekort med 54 000,- i 2020. Vi takker alle våre medlemmer og andre som har oss som grasrotklubb. 

 

Halde Arbeiderblad

Også i HA har det naturlig nok vært mindre svømmestoff i 2020 grunnet pandemien. Men, HA har vist interesse hver gang vi har kontaktet de og skrevet om blant annet Nordsjøstevnet, 3 artikler om utesvømming i femsjøen og Tistedal skole, artikkel om idrettskolen i vinterferien før covid, artikkel om Synne Laurutzen som ga seg med mere. Vi takker HA for nok et år med godt samarbeide og ser frem i mot 2021 med forhåpentligvis flere stevner og gode resultater. 

 

Samarbeide med HIR 

Samarbeide med HIR har aldri vært bedre enn i 2020. HIR har blitt profesjonalisert ved ansettelsen av fulltids daglig leder. I tillegg har Mathias Gundrosen i 2020 fungert som utøverrepresentant. Mathias fortsetter forøvrig sitt virke i HIR nå i 2021 og både han og klubben får mye skryt fra HIR. Vi deltar på alle tilbud. Vi kommuniserer raskt og godt. Dette har ført til et mye tettere og bedre samarbeide. I vinteferien hadde vi over 60 barn inne på Remmen på idrettens dag. Vi fikk fullt tilsag på våre søknader om LAM midler (den søknadsbaserte delen). Leder i klubben deler også kontorlokale med leder i HIR, noe som har vært svært nyttig og ført til god kjemi og mere kunnskap om hverandre. Vi samarbeider også tett på Sammen om Halden prosjektet og fokus i 2020 var blant annet på å få inn flere flerkulturellle i klubben. 

 

Samarbeide med Halden Kommune

Det gode og tette samarbeidet med Halden Kommune fortsatte i 2020. Vi var bekymret da primus motor i kommunen (Rolf Karlsen) pensjonerte seg for godt. Men, vi fikk raskt opprettet et nytt og fruktbart samarbeide med kommunen ifm fritidskort prosjektet hvor vi var tidlig inne og hjalp til med både kravpspesifikasjon og testing. 

 

Samarbeide med skoler

Elin Lande med i styret. Først som vara, deretter som kasserer. Elin Lande er assisterende rektor ved Tistedalen skole og tidligere svømmer. Hun er opptatt av svømmeopplæring. Tistedalen skole er i ferd med å bli en foregangsskole og har også bragt inn Gimle skole innen utesvømming. Samarbeidet mellom Tistedalen skole, Halden Kommune og Haldens Svømmeklub har resultert i 3 artikler i HA og en økt bevisstgjøring av viktigheten av svømmeopplæring og særskilt svømmeopplæring utendørs. Klubben har bidratt til opplæring av lærere som skal jobbe med svømmekurs både på Tistedalen og Gimle skoler. 

 

Samarbeide med Praktikertjenesten

Samarbeidet med Praktikertjenesten og vår regnskapsfører Gry Lindhaugen har fungert godt også i 2020. Vi utvidet avtalen med Praktikertjenesten til å inkludere både fakturering og purringer noe som gjør kasserer jobben betraktelig enklere. 

 

Samarbeide med Frelsesarmeen

I 2020 startet vi et samarbeide med Frelsesarmeen for å få flere flerkulturelle inn i klubben. Her ar også både HIR og kommunen med. Fritidskortet støtten er et virkemiddel og klubbens miljøkontakt likeså. Vi ser for oss å fortsette samarbeidet med Frelsesarmeen i 2021 og øke andelen flerkulturelle svømmere. Den er altfor lav. 

 

Samarbeide med Norges Svømmeforbund

Også i 2020 fungerte samarbeidet med NSF godt. Vi hadde en krevende sak rundt en statsborgersak hvor vi følte at NSF var noe firkantet men til slutt kom vi til en god løsning også på det punktet.  Spesielt ønsker vi å trekke frem og takke Tor Arne Volden og John Erlend Christensen som alltid er tilgjengelige for diverse spørsmål og avklaringer.