Forretningsorden

Forretningsorden

Årsmøte Haldens Svømmeklub

Forretningsorden sier noe om hvordan årsmøtet skal dirigeres, hvor lang taletid man har og
hvordan forslag skal legges frem.

 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
 4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
 5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
 6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens
  navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke
  trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp
  til votering.
 7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte
  stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
  I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall
  stemmer for og imot.
  Styret HSK