Agenda og saksliste


Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle styrets årsberetning/gruppenes årsberetninger
Sak 9: Behandle regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker – Sak: Ungdomsrep. i styret
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Vedta budsjett
Sak 13: Behandle organisasjonsplan
Sak 14: Engasjere revisor til å revidere regnskap
Sak 15: Foreta valg
Sak 15.1 Styre:

  • leder
  • nestleder
  • styremedlemmer
  • varamedlem

Sak 15.2 Ledere i grupper/utvalg – forslag er at styret får fullmakt
Sak 15.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett – forslag er at styret får fullmakt
Sak 15.4 Valgkomité: Leder, medlem og evt. varamedlem – evt. får styret fullmakt til å finne varamedlem

 

 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Styrets forslag til forretningsorden

idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Regnskap i revidert stand

Kontrollkomiteens beretning

Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt

Styrets forslag til budsjett

Styrets forslag til organisasjonsplan

Valgkomiteens innstilling

Styrets innstilling til ny valgkomité
Med vennlig hilsen
Styret